Đổi thẻ cào

Lịch Sử Đổi Thẻ: Bấm Vào Đây

►Thống Kê Sản Lượng: Bấm Vào Đây

Thông Báo Chiết Khấu - Nhóm Zalo: Bấm Vào Đây

►Sai Mệnh Giá Trừ -50% Thực Nhận Mệnh Giá Nhỏ Hơn

►Auto Rút Tiền Về, ATM, MOMO, TSR - Min Rút 10.000VNĐ (Free Phí)

►Quý Khách Cần Điền Đúng Seri, Cố Tình Điền Sai Khiếu Nại Web Không Xử Lý!

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ / API 15% 16% 15% 14% 14% 15.5% 15.3% 16.5% 16.5%
VIP 15.2% 16.2% 15.2% 14.2% 14.2% 15.7% 15.5% 16.7% 16.7%
THÀNH VIÊN 15.3% 16.3% 15.3% 14.3% 14.3% 15.8% 15.6% 16.8% 16.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
ĐẠI LÝ / API 12.5% 13.5% 12.5% 13.5% 13.5% 13.5% 12.5% 13.5%
VIP 12.7% 13.7% 12.7% 13.7% 13.7% 13.7% 12.7% 13.7%
THÀNH VIÊN 12.8% 13.8% 12.8% 13.8% 13.8% 13.8% 12.8% 13.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
ĐẠI LÝ / API 15% 15.5% 15% 15.5% 15.5% 15% 15% 15%
VIP 15.2% 15.7% 15.2% 15.7% 15.7% 15.2% 15.2% 15.2%
THÀNH VIÊN 15.3% 15.8% 15.3% 15.8% 15.8% 15.3% 15.3% 15.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
ĐẠI LÝ / API 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
VIP 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 13.2%
THÀNH VIÊN 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ / API 13% 15% 13% 15% 15% 15% 13% 15% 13%
VIP 13.2% 15.2% 13.2% 15.2% 15.2% 15.2% 13.2% 15.2% 13.2%
THÀNH VIÊN 13.3% 15.3% 13.3% 15.3% 15.3% 15.3% 13.3% 15.3% 13.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
ĐẠI LÝ / API 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
VIP 30.2% 30.2% 30.2% 30.2% 30.2% 30.2% 30.2% 30.2% 30.2% 30.4% 30.2% 30.4%
THÀNH VIÊN 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 30.7% 30.3% 30.7%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
ĐẠI LÝ / API 20% 19% 19% 19% 19%
VIP 20.2% 19.2% 19.2% 19.2% 19.2%
THÀNH VIÊN 20.3% 19.3% 19.3% 19.3% 19.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
ĐẠI LÝ / API 30% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
VIP 30.2% 25.2% 25.2% 25.2% 25.2% 25.2% 25.2% 25.2%
THÀNH VIÊN 30.3% 25.3% 25.3% 25.3% 25.3% 25.3% 25.3% 25.3%