Nạp tiền điện thoại
Số tiền nạp Chiết khấu
20,000 đ 5%
30,000 đ 5%
50,000 đ 5%
100,000 đ 5%
200,000 đ 5%
300,000 đ 5%
500,000 đ 5%
10,000 đ 5%

Nạp mobi trả trước 

Lịch sử thanh toán
Đơn hàng Loại dịch vụ Số tiền nạp Số lượng Thanh toán Tài khoản nhận Ngày tạo Trạng thái