Thanh toán tiền điện
Thêm hóa đơn:
Loại dịch vụ Phí thanh toán
EVN Hà Nội 0%
EVN HCM 0%
EVN Miền Trung 0%
EVN Miền Bắc 0%
EVN Miền Nam 0%
Lịch sử thanh toán
Đơn hàng Loại dịch vụ Số tiền nạp Số lượng Thanh toán Tài khoản nhận Ngày tạo Trạng thái